Kế hoạch tiếp thị

Công ty  đồng hồ nữ của bạn cần một tầm nhìn, tầm nhìn đòi hỏi một chiến lược, chiến lược cần có kế hoạch, và kế hoạch đòi hỏi hành động. Có một câu ngạn ngữ Nhật Bản nói rằng: “Tầm nhìn mà không có hành động là nằm mơ giữa ban ngày. Còn hành động mà không có tầm nhìn là một cơn ác mộng.”

Bạn cần chuẩn bị một kế hoạch tiếp thị vói đầy đủ chi tiết. Nhưng gọi nó là kế hoạch tác chiến thì sẽ có ý nghĩa hon. Kế hoạch của bạn phải phải tạo cho bạn được sự tự tin là bạn sẽ chiến thắng trước khi tham chiến. Nếu bạn không giới thiệu được điều gi đó tốt hơn, mới hơn, nhanh hơn, hoặc rẻ hơn, thì bạn đừng nên tham gia thị trường.
Một kế hoạch tiếp thị gồm có sáu bước: phân tích tình huống, mục tiêu, chiến lược, chiến thuật, ngân sách, và kiểm soát.
1. Phăn tích tình huống – Situational Analysis: Đây là lúc công ty khảo sát những yếu tố vĩ mô (kinh tế, chính trị-pháp luật, xã hội-văn hóa, công nghệ) và những nhãn vật chính (công ty, các đối thủ, nhà phân phối, và nhà cung cấp) trong môi trường đó. Công ty thực hiện phân tích ma trận SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội, và những đe dọa – strengths, weaknesses, opportunities, threats). Nhưng thật ra thì nó nên được gọi là phân tichTOWS (đe dọa, cơ hội, điểm yếu, điểm mạnh) bời vì thứ tự nên được tính từ ngoài vào trong thay vì từ bên trong ra ngoài. SWOT có thể nhấn mạnh thái quá những nhân tố nôi tại và hạn chế việc nhận diện ra các mối đe dọa cùng các cơ hội bên ngoài, nếu có chăng thì chỉ cho thấy được những yếu tố hợp với các mặt mạnh của công ty mà thôi.

kế hoạch tiếp thị
2. Mục tiêu: Dựa trên việc xác định ra những cơ hội tốt nhất trong bước phân tích tình huống kể trên, công ty dong ho nu xếp hạng chúng, và đặt ra các mục tiêu và thời gian biểu thực hiện. Công ty cũng đặt ra những mục tiêu đối với cổ đông, danh tiếng của công ty, công nghệ và những vấn đề hữu quan khác.
3. Chiến lược: Bất kỳ mục tiêu nào cũng có nhiều con đường để theo đuổi. Nhiệm vụ cùa chiến lược là chọn cách hành động hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu.
4. Chiến thuật: Chiến lược phải được diễn giải thật chi tiết theo 4P và hành động sẽ được tiến hành trong lịch trình bởi những con người cụ thể.
5. Ngân sách: Tổng cộng những chi phí để thực hiện các hoạt động và công việc theo kế hoạch của công ty hình thành nên ngân sách cần phải có để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
6. Kiểm soát: Công ty phải đề ra thời hạn và biện pháp đo lường lại để xem mình có đi đúng đường đến mục tiêu không. Khi công việc tiến hành chậm chạp, công ty phải duyệt lại những mục tiêu, chiến lược, hay cả hành động của mình để chấn chỉnh tình hình.
Để biết thêm chi tiết về đồng hồ nữ vui lòng truy cập vào đây.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow